REFERENSER - GJORDA ARBETEN

TOMTHUGGE

 • Fällning av cirka 50 träd runtom huset
 • Träden samlades ihop för flisning
 • Fåglarnas häckningstid beaktades vid val av tidpunkt

TRÄDFÄLLNING MED FULL SERVICE

 • Ett tiotal aspar fälldes och höggs till ved - ända in i vedlidret
 • Kvistarna kördes bort

FYRA BJÖRJAR PÅ HUSBOLAGETS GÅRD

 • Fällning av fyra björkar
 • Fräsning av stubbarna
 • Bortforsling av kvistarna och stammarna + städning av gården

FÄLLNING AV FYRA MYCKET GAMLA BJÖRKAR

 • Björkarna började vara farliga på tomten
 • Alla lutade mot ellinjen och en lutade så mycket, att den måste tas ner i bitar m.h.a en personlift

RÖJNING AV CIRKA 2 KM VÄGKANT

 • Röjning av sly, dåliga träd och andra träd som stör vägtrafiken
 • Till en del räckte det med att bara röja bort kvistar
 • Till slut ordnade vi bortforsling av träd och kvistar

RÖJNING AV BERGTALLAR

 • Förvildade bergstallarnas och tuijornas röjning
 • Bortforsling av trämaterialet och städning av gården

TRE TALLAR SOM DIREKT FÄLLNING OCH EN BJÖRK I BITAR MED PERSONLIFT

 • Kunden behövde endast fällning 
 • Fällningarna mellan ellinjen och äppelträden, huset stod rakt bredvid

ETT TIOTAL TRÄD FÄLLDES OCH HÖGGS TILL VED - ÄNDA IN I VEDLIDRET

 • Några stora björkar och andra mindre träd
 • Vi högg träden till ved och transporterade veden in i vedlidret
 • Till slut ordnade vi bortforsling av kvistarna

ETT PAR HEKTARS SKOGSOMRÅDE HÖGGS FÖR DIKNING

FÄLLNING AV EN GAMMAL LÖNN FÖRE STORMEN 

 • Arbetet gjordes med personlift

FÄLLNING AV EN CIRKA 30M HÖG GRAN I ETT TRÅNGT STÄLLE

 • Med personlift
 • Vi ordnade bortforsling av hela trädet

30 ÅR GAMLA SILVERPILARNA FÄLLDES PÅ HUSBOLAGETS GÅRD

 • En del måste vi kvista med personlift pga. att de låg precis bredvid en lättrafikled, ellinje och parkeringsplats
 • Med "ända till slut" - principen

MER LJUS TILL STRANDTOMTEN

KLIPPNING AV EN GRANHÄCK OCH FÄLLNING AV ETT PROBMELMTRÄD MED EN LARVBANDSDRIVEN PERSONLIFT